مقالات

ارزیابی اقلیم گردشگری استان یزد (مطالعه موردی : شهرستان های بافق ، رباط پشت بام ، طبس ، مروست و یزد)

نویسند‌گان:

کمال امیدوار ] – دانشیار، گروه جغرافیای دانشگاه یزد، یزد، ایران
سمانه دهقانی زاده ] – دانشجو کارشناسی ارشد اقلیم شناسی دانشگاه یزد، یزد، ایران
جلال نوروز باقری ] – دانشجو کارشناسی ارشد اقلیم شناسی دانشگاه یزد، یزد، ایران

خلاصه مقاله:

هدف از این تحقیق، بررسی شرایط آسایش حرارتی روزانه و شبانه شهرهای یزد، بافق، رباط پشت بام، طبس و مروست و تعیین موقع مناسب بازدید از شهرهای ذکر شده، براساس شاخص های اقلیم گردشگری TCI می باشد. در این تحقیق ابتدا داده های بارش، باد، دما، رطوبت و ساعت های آفتابی ایستگاه های یزد، بافق، رباط پشت بام، طبس و مروست برای دوره آماری ۲۰۰۶-۱۹۹۷ از سازمان هواشناسی کشور اخذ گردید. علت استفاده از این بازده زمانی و این ایستگاه ها، کامل نبودن داده های ایستگاه های دیگر می باشد. بعد از این مرحله، شاخص های آسایش روزانه و شبانه از روش TCI محاسبه گردید. به دلیل اینکه شاخص اقلیم گردشگری (TCI) در عرض های پایین با خطا همراه است، از روش اولگی برای تصحیح نتایج شاخص اقلیم گردشگری استفاده شده است. بعد از محاسبه های انجام شده با توجه به نتایچ حاصلاز این شاخص ها و مقایسه آنها، به تعیین ماه و فصل مناسب بازدید اقدام گردید. نتایج تحقیق بیان این مطالب است کهدر ایستگاه یزد، بهترین موقع بازدید ماه می و اواسط پاییز و بدترین موقع ماه ژانویه و فصل زمستان است. در ایستگاهبافق، ماه آوریل بهترین و ماه ژانویه بدترین شرایط را برای بازدید دارد، بنابراین اوایل فصل بهار بهترین موقع و فصولزمستان و تابستان بدترین موقع برای بازدید می باشد. در ایستگاه پشت بادام، ماه های اکتبر و آوریل و اوایل پاییز و بهاربهترین زمان و ماه دسامبر و فصل زمستان بدترین زمان برای بازدید می باشد. در ایستگاه طبس، بهترین شرایط را ماههای آوریل و اکتبر و اوایل فصول بهار و پاییز و بدترین شرایط را ماه ژانویه و فصل زمستان دارد. در ایستگاه مروست،ماه های اکتبر و آوریل، نوامبر، دسامبر و اوایل بهار و پاییز بهترین شرایط و ماه ژانویه و فصل زمستان بدترین شرایط رادارد. در مجموع اوایل پاییز و بهار در ایستگاه های مورد مطالعه استان یزد بهترین موقع و فصل زمستان به دلیل سرماشبانه و فصل تابستان به دلیل گرمای روزانه نامناسب ترین موقع بازدید می باشد.